Skip to content

Intrastat

Lai Jūsu uzņēmums varētu vairāk laika vēltīt sava biznesa atīstībai, mēs piedāvājam sagatavot Intrastat priekš CSP. Mūsu pieredze ir Intrastat atskaišu iesniegšana no 2004. gada 1. maija. Esam snieguši un sniedzam atskaites LV;LT un SE, bet varam iesniegt arī citās ES dalībvalstīs.

Sazinieties ar mums! E-pasts: eirostat@eirostat.lv, tālrunis: 29226661

Intrastat, jeb preču arējās tirdzniecības statistika:
Intrastat sitēma darbojās pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004.gada 31.marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu.

Kopš 2004. gada 1. maija Intrastat sistēma nodrošinā Latvijas Centrālajai statistikas pārvaldei ar nepieciešamo informāciju par preču tirdzniecības apjomiem ar ES.

Tas nozīmē, ka Intrastat atskaiti aizpilda tie uzņēmum, kuri nosūta, vai saņem preces no Eiropas Savienības dalībvalstīm:
Intrastat pārskatu aizpilda tikai par fizisku preču kustību.

Kad jāpilda Intrastat veidlapas?

CSP katru gadu nosaka jaunas robežvērtības, šīs ir summas pēc kuras sasniegšanas ir jasāk pildīt Intrastat atskaites.

Patreiz spēkā ir šādas robežvērtības:

Robežvērtība ievedamo preču vērtībai ir 200 000 EUR, pēc šīs vērtības sasniegšanas uzņēmummam ir jāiesniedz 1A veidlapa;

Robežvērtība izvedamo preču vērtībai 100 000 EUR, pēc šīs vērtības sasniegšanas uzņēmummam ir jāiesniedz 2A veidlapa;

Īpašā robežvērtība ievedamo preču vērtībai 3 000 000 EUR, pēc šīs vērtības sasniegšanas uzņēmummam ir jāiesniedz 1B veidlapa;

Īpašā robežvērtība izvedamo preču vērtībai 4 500 000 EUR, pēc šīs vērtības sasniegšanas uzņēmummam ir jāiesniedz 2B veidlapa;

Pamatojoties uz statistikas likuma 14. panta pirmo daļu, uzņēmumiem ir jāsniedz noteiktā apjomā un termiņā patiesi dati par ievedamo/izvedamo
preču daudzumu.

Pārskati ir jāiesniedz līdz nākošā mēneša 10. datumam!

Veidlapas iesniegšanas veidi:

Elektroniski izmantojot CSP majas lapu;

Papīra formātā.

Intrastat veidlapas aizpildīšana:

Titullapā norāda:

Uzņēmuma nosaukumu;
Reģistrācijas numuru;
Faktisko adresi;
Juridisko adresi;
Azpildītāja vārds, uzvārds, epasts, tālruņa numurs;

Ja pāskatu aizpilda uzņēmuma pilnvarotā trešā persona, tad papildus norāda šā uzņēmuma datus.

1A un 1B Intrastat veidlapas ailes (ievedums):

Kombinētās nomenklatūras preču kods, kas ir starptautisks 8 ciparu kods. Visā ES savienībā šis kods ir vienāds;

Rēķinā norādītā summa – summa jānorāda vesalos skaitļos. Ja vērtība nav norādīta EUR, tad tā pēc kursa ir jāpārvērš uz EUR;

Neto masa – preces faktiskais svars bez iepakojuma;

Papildmērvienība – ja pēc KN koda ir nepieciešams aizpildīt šo aili, tad atbilstoši kodam ir jānorāda papildmērvienības daudzums;

Nosūtītājvalsts kods: ES valsts kods;

Izcelsmes valsts kods – norāda to tās valts kodu kur prece ir ražota;

Darījuma veida kods – šeit norādu kodu uz kādiem nosacījumiem prece ir iegādāta;

Transporta veida kods – norāda ar kādu transporta veidu prece ir ievesta LV;

Piegādes nosacījuma kods – norāda pēc INCOTERM klasifikātora;

Statistikā vērtība – norāda preces vērtību, iekļaujot visas izmaksas līdz LV robežai.

2A un 2B Intrastat veidlapas ailes (izvedums):

Kombinētās nomenklatūras preču kods, kas ir starptautisks 8 ciparu kods. Visā ES savienībā šis kods ir vienāds;

Rēķinā norādītā summa – summa jānorāda vesalos skaitļos.;

Neto masa – preces faktiskais svars bez iepakojuma;

Papildmērvienība – ja pēc KN koda ir nepieciešams aizpildīt šo aili, tad atbilstoši kodam ir jānorāda papildmērvienības daudzums;

Saņēmējvalsts kods: ES valsts kods uz kuru prece ir izvesta;

Darījuma veida kods – šeit norādu kodu uz kādiem nosacījumiem prece ir piegādāta;

Transporta veida kods – norāda ar kādu transporta veidu prece ir izvesta no LV;

Piegādes nosacījuma kods – norāda pēc INCOTERM klasifikātora;

Statistikā vērtība – norāda preces vērtību, iekļaujot visas izmaksas līdz LV robežai.